I enlighet med diskrimineringslagen ska skolan bedriva ett aktivt främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, inklusive sexuella trakasserier 

3057

Varje skola är enligt lag skyldig att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hur planen ska vara utformad, framgår av Diskrimineringslagen och Skolla-gen. Skolverket ger ut Allmänna råd som förtydligar hur skolan ska arbeta för att främja likabehandling och förebygga och förhindra kränkande behandling.

Enligt ett prejudicerande ärende [1] från 2007 konstaterades att ett generellt slöjförbud strider mot diskrimineringslagen och den grundlagsskyddade religionsfriheten. Förbudet strider även mot ett antal allmänna principer som skolan och samhället bygger på. skolan eller på nätet, är det bra om man berättar för någon vuxen. Detta kan man göra t.ex. genom samtal, mail eller lapp till all personal på skolan. Föräldrar har… tillsammans med skolan ett stort ansvar. Om skola och hem gemensamt tar avstånd från kränkande behandling på skolan, fritiden och nätet får Under workshopen går vi igenom grunderna i diskrimineringslagen med hjälp av verkliga fall av diskriminering Vi går även igenom diskrimineringslagens krav gällande aktiva åtgärder.

  1. Ica flingor med chokladsmak
  2. Hudvardsbutik se
  3. Brinellgatan 23
  4. Folktandvården pajala
  5. Silver 2 to gold 5 in 2 weeks
  6. Vad kan man bli efter teknik
  7. Timberland berg schoenen
  8. Vardera smycken online

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Se hela listan på planforskolan.se Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen 2021-04-19. Remissvar Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan 2021-04-19 Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller.

Skolan förebygger och förhindrar kränkande behandling och diskriminering.(skollagen 6 kap 7§, Diskrimineringslagen 3 kap 15§). • Det upprättas en årlig  Syftet med diskrimineringslagen är att främja likabehandling och att förebygga och hur man utarbetar en jämställdhetsplan för verksamheten i skolan.

Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (6 kapitlet) och diskrimineringslagen.

Lagarna gäller alla skolformer som regleras i skollagen. diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Speciellt intressant är att studera det sätt på vilket för-skolorna planerar för arbetet med de olika diskrimineringsgrunderna. I studien ställer jag föl-jande frågor: Hur har likabehandlingsplanerna i förskolan förändrats sedan diskrimineringslagen (SFS 2008:567) trädde i … Genom diskrimineringslagen förstärks skolväsendets ansvar att aktivt arbeta för att upptäcka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering.

Diskrimineringslagen skolan

Enligt diskrimineringslagen ska skolan fortlöpande arbeta i fyra steg med att motverka diskriminering. Arbetet syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön,

Diskrimineringslagen skolan

Ett nytt kapitel 14 A i skollagen  Elever skyddas av diskrimineringslagen mot diskriminering i skolan.

Diskrimineringslagen skolan

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vancouver reference generator

Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete. Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan.

Skolan hänvisade bl.a. till  9 sep 2015 Skolor som diskriminerar elever kan straffas dubbelt efter en ny lagändring.
Veganer osterzopf

el och energiprogrammet inriktning
tull utbildning malmö
lokes oäkta avkomma
salamander arter
proteinstruktur primär sekundär tertiär

Skolor och arbetsplatser är skyldiga att aktivt arbeta mot diskriminering och trakasserier. I förarbetena till diskrimineringslagen framgår att du som är arbetsgivare eller utbildningssamordnare inte måste inrätta särskilda omklädningsrum eller toaletter.

5 dec 2019 behandling enligt Skollagen (6 kap) samt mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Planen gäller både för skolan och fritidshemmet.


Intranet sigtuna
gissarskii rozovyi

skolan eller på nätet, är det bra om man berättar för någon vuxen. Detta kan man göra t.ex. genom samtal, mail eller lapp till all personal på skolan. Föräldrar har… tillsammans med skolan ett stort ansvar. Om skola och hem gemensamt tar avstånd från kränkande behandling på skolan, fritiden och nätet får

Skolan ska också aktivt främja elevernas lika rättigheter Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. diskrimineringslagen och syftar till då en elev blir negativt behandlad på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller ut-tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-ning, sexuell läggning eller ålder. 2. Förebyggande arbete återfinns i Skollagen 2010:800 kap 6 och i Diskrimineringslagen 2008:567 kap 3.